FAQ

1.    Jaki jest cel aplikacji BAND?
Aplikacja jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia terenów miejskich, bogatych w zieleń. Ponadto dzięki aplikacji BAND, mieszkaniec otrzymuje szansę uczestniczenia w kształtowaniu krajobrazu miasta, a także inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu. Poza wzrostem atrakcyjności przestrzeni oraz zaangażowaniem społeczności lokalnej, nowe drzewa oznaczają również poprawę mikroklimatu.
Aplikacja pełni funkcję użytkową oraz edukacyjną. Dzięki niej można poznać wiele ciekawostek, a także dowiedzieć się m.in. jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach oraz jak wyglądają poszczególne fazy rozwoju drzewa.

2.    Czy w każdym czasie i miejscu mogę posadzić drzewo?Nie. Aby posadzić drzewo, po pierwsze należy dopełnić procedury formalne. W przypadku gdy teren jest własnością miasta – urzędnicy mogą przystąpić do kolejnego kroku, czyli do analizy zgłoszenia.

W tkanka miejska jest przesycona infrastrukturą techniczną, a co za tym idzie – posadzenie nowych drzew nie jest zadaniem prostym. Każdy zgłoszony przez mieszkańca teren musi być zweryfikowany pod kątem formy władania, przeznaczenia w MPZP, ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych, zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami, sposobu zainwestowania itp. Tereny, które spełnią ww. kryteria zostaną wpisane do Banku Nasadzeń Drzew i będą zadrzewiane sukcesywnie przy uwzględnieniu sezonowości wykonywania nasadzeń (wiosna/jesień).

3.    Jakie są kryteria sadzenia drzew?

a)    Kryteria techniczne
– istniejące infrastruktura i uzbrojenie
– narażenie na wandalizm, uszkodzenie, niszczenie kołami pojazdów
– warunki podłoża
– nasłonecznienie
– wilgotność

b)    Kryteria ekonomiczne
– koszt zakupu roślin do nasadzeń,
– koszt przygotowania terenu
– koszt utrzymania wykonanych nasadzeń

c)    Kryteria doboru drzewa
– prawidłowa budowa, tzn. zwarta, prawidłowo wykształcona korona i prosty pień oraz silna, gęsta bryła korzeniowa, zróżnicowany pokrój zależny od gatunku lub odmiany
– wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak czasowe przesuszenie podłoża lub nadmierne jego uwilgotnienie, wiatr, intensywne nasłonecznienie, wysoką lub niską temperaturę oraz inne, w zależności od lokalizacji
– tolerancja podwyższonego zasolenia gleby i zanieczyszczenia, szczególnie zapylenia stężenie spalin, wahania poziomu wody gruntowej, niedobór powietrza
– brak reakcji alergicznych
– odporność na patogeny i szkodniki oraz jemiołę
– brak lub nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt toksyczność
– brak odrośli korzeniowych, cierni i kolców, znikome owocowanie
–  dobre znoszenie prawidłowo wykonanych niezbędnych cięć pielęgnacyjnych
– osiągane maksymalne wymiary i wiek oraz tempo wzrostu

4.    Wysłałem prośbę o posadzenie drzewa. Jak długo będę czekał na decyzję?

Twoje zgłoszenie zostało automatycznie przyjęte. Potwierdzenie .

5.    Jaki gatunek drzewa zostanie posadzony?

Specyficzny klimat miasta uniemożliwia posadzenie mniej odpornych gatunków drzew i krzewów. Decyzja, uzależniona od różnych czynników jak m.in.; kształt
i wielkość korony, wilgotność, nasłonecznienie, otaczająca infrastruktura czy pora roku. Ostatecznie decyzję podejmie Ogrodnik Miejski w Gdańsku po konsultacjach
z mieszkańcem.

6.    Kto zaopiekuje się drzewem?

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku pomaga w dopełnieniu formalności, w procesie sadzenia drzewa oraz w jego późniejszym nawadnianiu.

Projekt „BAND” jest finansowany ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Środki przeznaczone na zakup, sadzenie i pielęgnację nowych drzew pochodzą m.in. od przedsiębiorców, inwestorów, którzy w ramach rekompensaty za usunięcie drzew w ramach prowadzonej inwestycji, zobowiązani są do wykonania nasadzeń zamiennych na terenie miasta.

8.    Czy mogę zasponsorować drzewo?

Od grudnia 2018 roku istnieje możliwość „zasponsorowania drzewa”. Mieszkaniec zgłaszający lokalizację potencjalnego nasadzenia może zostać Mecenasem i uzyskać tytuł Eko-Gdańszczanina. Koszt nasadzenia wraz z 2 letnią opieką to 2000 zł brutto.


 

Ogólne zasady korzystania z serwisu

 

1. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
2. Dane osobowe zbierane są przez Urząd wyłącznie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia zgłoszenia, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących
3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
5. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest  jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji

6. Osoba akceptująca regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia zgłoszenia, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących

2. Opis aplikacji – działanie.
BAND – Bank Nasadzeń Drzew to nowoczesna aplikacja mobilna. Aplikacja nie wymaga logowania, pełni funkcję użytkową oraz edukacyjną. Aplikacja daje mieszkańcom możliwość inicjowania zmian w zakresie zieleni w ich otoczeniu, w tym zwiększenia ilości zieleni wysokiej (poprawy mikroklimatu, podniesienia walorów widokowych). Na podstawie złożonych zgłoszeń utworzony zostanie bank terenów stanowiących rezerwę do realizacji nasadzeń zieleni ozdobnej: drzew, krzewów, opcjonalnie pnączy.

3. Opis poszczególnych zakładek – ich funkcji.
Zakładki:

„Strona Główna” – zawiera informację o krokach w procedurze zgłaszania terenu,\
„O Akcji” – wyświetla ogólny opis do czego służy aplikacja, zasady sadzenia drzew w mieście, informację o ostatnio posadzonym drzewie i o liczbie zrealizowanych nasadzeń za pomocą aplikacji BAND,
„Jakie nasadzenia” – zawiera opis proponowanych gatunków drzew i krzewów,
„Aktualności” – wyświetla informacje o etapach na jakich są poszczególne zgłoszenia,
„Czy wiesz, że?” – wyświetla informacje dot. drzew w mieście i inne ciekawostki,
„Kontakt” – dane kontaktowe administratora aplikacji.

4. Warunki uczestnictwa.
Należy wejść na stronę aplikacji i poprawnie wypełnić formularz on-line; wszystkie pozycje w zgłoszeniu muszą być wypełnione. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany i zostanie odrzucony na pierwszym etapie. Jedna osoba może złożyć wiele zgłoszeń. Jedno zgłoszenie może dotyczyć jednej lokalizacji.

5. Zawartość formularza – formularz etapowy:
a. Wybierz lokalizację – zaznaczenie na mapie i wpisanie adresu terenu (aplikacja umożliwia każdorazowo trwałe oznaczenie dowolnej lokalizacji na mapie Google);
b. Wybierz proponowaną liczbę drzew;
c. Wypełnij dane kontaktowe, zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację zasad korzystania z aplikacji
d. Wyślij zgłoszenie

Aplikacja informuje użytkownika o wykonywanych operacjach, poprzez wyświetlanie stosownych komunikatów. Zawiera adnotacje dodatkowe administratora, m.in. jak postąpić w przypadku zgłoszenia terenu, który okazał się własnością prywatną i wykonania nasadzeń w danym momencie na wskazanych terenach.

6. Sposób składania zgłoszenia.
Znajdź działkę na mapie i/lub wprowadź adres
Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt Urzędu Miasta
Umów się na realizację nasadzeń z Twojego zgłoszenia

7. Terminy rozpatrywania zgłoszeń.
Terminy rozpatrywania zgłoszeń będą dostosowane do sezonowości wykonywania nasadzeń (będą poprzedzały optymalny okres sadzenia zieleni wiosną i jesienią). Każdorazowo po zakończonym okresie nasadzeń będzie ogłaszana liczba wykonanych nasadzeń. Podawana będzie lokalizacja dla ostatniej realizacji (aktualizacje).

8. Tryb rozpatrywania zgłoszeń.
Zgłoszony przez mieszkańca teren zostanie rozpatrzony pod kątem:
– w pierwszej kolejności własności – teren będący własnością Gminy Miasta Gdańska zostaje rozpatrzony także pod katem poniższych kryteriów,
– przeznaczenia w MPZP,
– uzbrojenia terenu w sieć linii/urządzeń podziemnych i napowietrznych,
– obecnego sposobu zainwestowania działki,
– posiadania planu zainwestowania terenu w najbliższych latach,
– warunków klimatycznych i glebowych,
– zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami.

9. Sposób informowania o wynikach.
O wstępnym rozstrzygnięciu:
aplikacja wyświetla komunikat o wstępnym przyjęciu zgłoszenia

O rozstrzygnięciu zasadniczym:
lista lokalizacji, które zostały zakwalifikowane do akcji.
lista działek, które nie spełniły wymogów formalnych.

10. Zastrzeżenia administratora.
Administrator aplikacji ustala kolejność realizacji zgłoszeń dopasowany do możliwości wykonania nasadzeń w danym momencie na wskazanych terenach.
Jak zasadzić drzewo?
1
2
Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z Urzędu Miejskiego
3
Umów się z Urzędem na dogodny termin i ciesz się zielenią